PHIM TỰ GIỚI THIỆU

Thái Market – Hướng dẫn nhân viên

Giới Thiệu

Delicious Food Cooked With Lots Of Love & Care

Đội Ngũ Sản Xuất

Đạo Diễn

Phan Trung Nghĩa

Quay Phim

Phan Trung Nghĩa

Kịch Bản

Diễn Viên

Chỉnh Sửa Phim